Van Gils Coating N.V. Bredabaan 55A 2990 Wuustwezel

Algemene voorwaarden 

Van Gils Coating, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel (België), Bredabaan 55a en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.366.273 (hierna “Van Gils Coating” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in het poederlakken van metalen voorwerpen. De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Van Gils Coating komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de diensten van Van Gils Coating.

1.2. Het sluiten van een overeenkomst met Van Gils Coating houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Van Gils Coating in.

1.3. Van Gils Coating behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant is evenwel gerechtigd om de overeenkomst met Van Gils Coating te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan Van Gils Coating binnen de gestelde termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

1.4. De toepassing van de algemene voorwaarden van Van Gils Coating sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1. De offertes van Van Gils Coating die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden Van Gils Coating evenmin.

2.2. Alle offertes van Van Gils Coating worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

2.3. Tussen Van Gils Coating en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand na ofwel (i) de ondertekening van een offerte door beide partijen binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de schriftelijke bevestiging van een order door Van Gils Coating, ofwel (iii) door uitvoering van een order door Van Gils Coating.

2.4. Van Gils Coating is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.

Artikel 3 – Prijs

3.1. Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal Van Gils Coating de diensten leveren tegen de alsdan geldende prijzen.

3.2. Alle prijzen genoemd in prijslijsten zijn geldig op de datum van uitgifte en gebaseerd op de ten tijde van de prijslijst gelden prijsbepalende factoren, met inbegrip van loonkosten, berekend volgens de normale arbeidstijden.

3.3. De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van Van Gils Coating. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens aan Van Gils Coating te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs.    

3.4. Diensten die niet werden overeengekomen in de bevestigde offerte of bevestigde order en aldus niet in de overeengekomen prijs zijn begrepen, zullen aan de Klant bijkomend worden aangerekend tegen een nader overeen te komen prijs.

3.5. Van Gils Coating behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) een aantoonbare verhoging ondergaan.   

3.6. De prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn bovendien exclusief de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot leverings- en transportkosten.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Van Gils Coating betaalbaar uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle betalingen geschieden in EURO.

4.2. Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant Van Gils Coating hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege Van Gils Coating van de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

4.3. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Van Gils Coating zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

4.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 10% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het openstaande factuurbedrag, BTW inclusief, met een minimum van 250 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van Van Gils Coating om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant.

4.5. Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

4.6. Van Gils Coating zal in geval van laattijdige betaling ten slotte gerechtigd zijn om genoegzame zekerheid te eisen voor de nakoming door de Klant van alle door deze jegens Van Gils Coating aangegane verplichtingen. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing in geval van gerede twijfel bij Van Gils Coating omtrent de financiële solvabiliteit van de Klant en laat alle overige rechten die Van Gils Coating heeft onverlet.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Van Gils Coating verbindt zich ertoe om de overeenkomst met de Klant volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op Van Gils Coating evenwel slechts een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis. De Klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de wijze van uitvoering van de overeenkomst en van de risico’s waarmee de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaat.

5.2. Indien er een termijn werd overeengekomen in de overeenkomst tot het leveren van de diensten, is deze termijn te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van Van Gils Coating. Van Gils Coating verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven. Vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met Van Gils Coating te beëindigen.

5.3. Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan Van Gils Coating verstrekte informatie of materiaal dat noodzakelijk is om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten.

5.4. Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat Van Gils Coating in de ophaling of levering van de goederen voorziet, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door Van Gils Coating bepaald. In dat geval blijft het risico van ophaling, opslag, transport en aflevering op de Klant rusten en kan Van Gils Coating hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het staat de Klant vrij zich tegen deze risico’s te verzekeren. Indien partijen een afwijkende ophaal- of leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen. De kosten voor het transport van de goederen zijn ten laste van de Klant.

5.5. Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de Klant de goederen dient af te halen in het magazijn van Van Gils Coating binnen een nader bepaalde termijn of, voor zover er geen termijn werd overeengekomen, binnen een termijn van 2 weken na uitvoering van het order, zal de Klant bij niet (tijdige) afhaling stallingskosten verschuldigd zijn ten bedrage van 10 EUR per begonnen dag vanaf de dag volgend op de dag waarop de ophaaltermijn is verstreken.

Artikel 6 – Meerwerken

6.1. Iedere door de Klant bestelde wijziging of meerwerk vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van beide partijen.

6.2. Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt of wijzigingen bestelt, is Van Gils Coating gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen.

6.3. De werken die niet waren voorzien op de datum van de overeenkomst, zoals meerwerken of wijzigingen, worden gefactureerd op basis van een vooraf met de Klant overeengekomen prijs.

Artikel 7 – Duur en beëindiging

7.1. De overeenkomst tussen Van Gils Coating en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen dan wel op de datum waarop Van Gils Coating overgaat tot uitvoering van een order en zal eindigen wanneer alle diensten door Van Gils Coating aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen voor de dienstverlening heeft volbracht.

7.2. Indien de Klant voortijdig geheel of gedeeltelijk afziet van de overeenkomst, dan is deze gehouden tot een schadeloosstelling van alle uitgaven, arbeid en winstverderf aan Van Gils Coating, hetgeen wordt begroot op 20% van de totale overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Van Gils Coating om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade.

7.3. Van Gils Coating heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt. In geval van zulke beëindiging behoudt Van Gils Coating zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die Van Gils Coating hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van Van Gils Coating op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Garantie en klachten

8.1. Van Gils Coating staat er voor in om diensten te leveren die overeenstemmen met de overeengekomen diensten en de regels van de kunst.

8.2. De Klant verbindt zich ertoe om de diensten na levering door Van Gils Coating onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen diensten en de diensten die werden geleverd, dient onverwijld en uiterlijk 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk aan Van Gils Coating te worden meegedeeld.

8.3. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zoals bijvoorbeeld in een commerciële garantie geboden door Van Gils Coating, dienen klachten op grond van verborgen gebreken, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk 6 (zes) maanden na levering per aangetekend schrijven door de Klant aan Van Gils Coating te worden meegedeeld.

8.4. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

8.5. In geval dat door Van Gils Coating geleverde diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herbehandeling, herstelling of prijsvermindering, naar keuze van Van Gils Coating, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

8.6. De Klant dient bij het gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzingen (waaronder maar niet beperkt tot inlichtingen met betrekking tot verpakking, reiniging, onderhoud en bijwerken) van Van Gils Coating in acht te nemen. Gebreken die het gevolg zijn van een gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de door Van Gils Coating geboden garantie.

8.7. Klachten met betrekking tot diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken die te wijten zijn aan de Klant of een derde partij worden evenmin in aanmerking genomen.

8.8. Verder is alle schade of elk gebrek ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten tevens uitgesloten van de door Van Gils Coating geboden garantie. Constructies dienen hierbij onder meer te voldoen aan EN 1090. Indien de poederlak dient aangebracht te worden op aluminium, dient deze van de legering AA6060 of AA 6063 te zijn, of als het walsproducten betreft van de legering AA5050. In geval van poederlakken op verzinkt staal, dienen de materialen verzinkt te zijn volgens EN 1461 en coatingsgeschikt aangeleverd te worden.

8.9. De Klant erkent dat de door Van Gils Coating geleverde diensten onderworpen zijn aan garantiebeperkingen van de producent van de gebruikte materialen, en stemt ermee in dat zulke garantiebeperkingen rechtstreeks door Van Gils Coating tegen de Klant kunnen worden ingeroepen.

8.10. De Klant erkent verder dat tussen verschillende partijen of leveringen kleurverschillen kunnen voorkomen. Vooral kleuren van effectlakken, metallic en parelmoer kunnen in uitvoering verschillen ten opzichte van de leurenkaart of andere leveranciers. Van Gils Coating kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze kleurverschillen.

8.11. De Klant is gehouden om Van Gils Coating in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

8.12. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten geleverd door Van Gils Coating zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming cq. montage en installatie van de behandelde goederen.

Artikel 9 – Gegevensbescherming

9.1. Van Gils Coating verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

9.2. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Van Gils Coating de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de diensten van Van Gils Coating te blijven verbeteren.

9.3. In bepaalde gevallen deelt Van Gils Coating, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee aan derden.

9.4. De Klant kan steeds vragen aan Van Gils Coating om te zien welke gegevens er door Van Gils Coating worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen.

9.5. Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van Van Gils Coating, kan hij of zij contact opnemen met Van Gils Coating via e-mail (joep@vangilscoating.be) of de privacyverklaring van Van Gils Coating raadplegen op de website.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out, machinepanne, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

10.2. In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

10.3. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die Van Gils Coating reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

Artikel 11 – Verplichtingen van de Klant

11.1. De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan Van Gils Coating, waaronder doch niet beperkt tot de gewenste behandeling, de gewenste laagdikten, de te gebruiken poeders en de gewenste levensduur en daarmee gepaard gaande omgevingsfactoren en gebruik, teneinde Van Gils Coating in staat te stellen om een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke prijs en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

11.2. De Klant zal onverwijld Van Gils Coating verwittigen over wijzigingen t.o.v. eerder overeengekomen afspraken in producten, systemen of methodes in het productieproces, of in de technische specificaties van de te behandelen goederen.

11.3. De Klant is gehouden tot het ter beschikking stellen van goederen die geschikt zijn om de gevraagde behandeling te ondergaan.

Van Gils Coating is in geen geval gehouden tot enig voorafgaand onderzoek hieromtrent. Eventuele schade aan de behandelde goederen of een gebrekkig resultaat ingevolge de ongeschiktheid van de goederen, kan niet worden toegerekend aan Van Gils Coating.

Indien er alsnog voorafgaande controleproeven moeten worden uitgevoerd of voorafgaande werkzaamheden moeten worden verricht door Van Gils Coating op de ter beschikking gestelde goederen die de gevraagde behandeling moeten ondergaan, zal de Klant de hiermee gepaard gaande kosten dragen.

11.4. De Klant dient de te behandelen goederen siliconenvrij, olievrij en vetvrij binnen te brengen bij Van Gils Coating, alsook vrij van tape, stickers, (alcohol)stift en vet krijt.

11.5. De Klant verbindt zich ertoe om de te behandelen goederen te voorzien van voldoende ophangmogelijkheden en desgevallend uitloopgaten.

Artikel 12 – Retentierecht

12.1. Van Gils Coating is gerechtigd om de teruggave van de goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst en in het kader daarvan werden overhandigd door de Klant, op te schorten zolang de Klant zijn of haar schuld, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding, die verband houdt met het betreffende goed niet heeft voldaan.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van Van Gils Coating, is Van Gils Coating nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade veroorzaakt door de behandelde goederen en/of de installatie ervan, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

13.2. Van Gils Coating is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot reparaties of aangebrachte wijzigingen door de Klant of een derde partij of een met de gebruiksaanwijzingen strijdig gebruik of onderhoud.

13.3. De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van Van Gils Coating voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de geleverde diensten van Van Gils Coating onder de overeenkomst in kwestie met de Klant.

13.4. De schade toerekenbaar aan Van Gils Coating zal, naar keuze van Van Gils Coating, verholpen worden in natura, door herbehandeling, herstelling of door de prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst terug te betalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant al heeft gehad van de betreffende diensten.

13.5. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die aan het personeel of de bedrijfsuitrusting van Van Gils Coating wordt veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de toestand van de te behandelen goederen.

Artikel 14 – Deelbaarheid

14.1. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Van Gils Coating en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

15.2. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

***